Ronald Erkens Autoverzorging
Wij repareren nu ook uw interieur


Algemene voorwaarden Ronald Erkens auto verzorging

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij

anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Ronald Erkens auto verzorging

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, met wie Ronald Erkens auto verzorging een

       overeenkomst sluit tot het verrichten van werk of tot het leveren van goederen.  

Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden of

 leveringen die door de opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet   gebeuren.  

Artikel 2 Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en

   overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s), waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van   toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.  

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen

   van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende   bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke   bepaling wordt uitgegaan.  

4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de

 hand gewezen.         

Artikel 3 Offertes

1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever

   staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële   informatie heeft gegeven. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 10 dagen geldig, tenzij   anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de   wederpartij binnen 10 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. Alle offertes, prijsopgaven en   calculaties zijn onder voorbehoud van technische haalbaarheid. Opdrachtnemer behoudt het recht de offerte   binnen 5 werkdagen nadat hij de aanvaarding heeft ontvangen te herroepen. Opdrachtnemer staat niet in voor de   juistheid en volledigheid van in een offerte opgenomen gegevens.  

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de

 opdracht gemaakte kosten, zoals voorrijkosten, tenzij anders is aangegeven.  

4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is

 opdrachtnemer er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand,   tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.  

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht

 tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede

uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever Stelt opdrachtnemer ten alle tijden in staat om op een adequate manier het

werk uit te kunnen voeren binnen de daarvoor bestemde tijd en zorgt prompt voor beschikbaarstelling van het te repareren

op een droge en gedegen werkplek.

Artikel 5 Prijzen

Opdrachtnemer kan het werk aannemen op zowel regiebasis als op basis van een vaste prijs, dit vooraf in overleg met

opdrachtgever.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk, opschortende voorwaarden

1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds

            besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende   werkzaamheden.  

Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt

opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever.

Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening.

Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.

2. In afwijking van lid 1, brengt opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de

      opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.  

3. Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst te laten uitvoeren door derden.

4. De overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarden dat deze gelet op de staat van den zaak

waaraan de werkzaamhedenmoeten worden uitgevoerd en de omgevingsomstandigheden (zoals de temperatuur

en vochtigheid) uitvoerbaar is. Bij een omgevingstemperatuur van min 10 graden Celsius of plus 30 graden

Celsius kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.

Artikel 7 Levertijd en levering

1. De overeengekomen of door opdrachtnemer opgegeven levertijd is geen fatale termijn, maar een indicatieve

        levertijd.

  

Artikel 8 Garantie en klachten

1. Opdrachtnemer geeft standaard geen garantie op herstelwerkzaamheden, tenzij schriftelijk anders

   overeengekomen.  

2. Ten aanzien van zaken welke niet door opdrachtnemer zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en garantietermijn,

 voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.  

3. Indien een ander bedrijf dan opdrachtnemer werkzaamheden heeft verricht aan de zaak voor- of nadat

 opdrachtgever de zaak bij opdrachtnemer heeft laten herstellen of vervangen, kunnen helemaal geen rechten   meer ontleent worden aan kwaliteit of garantiebepalingen van opdrachtnemer.  

4. De opdrachtgever dient direct bij aflevering van de zaak de betreffende zaak en/of de uitgevoerde (reparatie)-

 werkzaamheden te controleren. Zichtbare gebreken dienen direct aan opdrachtnemer te worden vermeld. Bij niet   tijdige melding verliest de opdrachtgever alle hem toekomende rechten.  

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

1. Betaling van de prijs dient te geschieden voor het moment waarop de zaak waarop de overeenkomst betrekking

   heeft door opdrachtnemer aan opdrachtgever wordt afgeleverd.  

2. Indien is overeengekomen dat de prijs wordt betaald na de aflevering van de zaak dient opdrachtgever de prijs te

 betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.  

3. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke

rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat

opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald.

4. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in

mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de

hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot

betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen

en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van

opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen

             vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.  

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaart geen aansprakelijkheid voor indirect schade, waaronder ook worden verstaan

   gevolgschade en/of omzet en winst derving.  

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van Opdrachtgever en/of derden die zich of

 aan het voertuig of de zaak bevinden dan wel aan opdrachtgever in verband met de werkzaamheden ter   beschikking zijn gesteld.  

3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade die een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of

 onrechtmatige daad, of weke op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd, is naar keuze van   opdrachtnemer beperkt tot gratis herstel of tot ten hoogste het bedrag dat gelijk is aan de factuur waarden in   verband met de overeenkomst waarbij de schade is ontstaan.  

4. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen werknemers van opdrachtnemer en/of ingeschakelde

 derden zich op het bepaalde in deze algemene voorwaarden beroepen.  

5. Iedere aanspraak van opdrachtgever verjaart na 3 maanden na de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Overmacht

Van overmacht is onder meer sprake in geval van werkstakingen, te late toelevering door leveranciers,

transportmoeilijkheden (zoals bijv. file) en weersomstandigheden.

   

Artikel 12 Opzegging

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de

Opdrachtgever bemiddelen in overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan

de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met

zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze

kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 13 toepasselijk recht

Op elke overeenkomst vanuit Ronald Erkens auto verzorging is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Verplaatsing van voertuigen

Verplaatsing van voertuigen door opdracht nemer geschiet op eigen verantwoordelijkheid van opdracht gever en enkel op verzoek van opdracht gever , opdrachtnemen stelt zich niet aansprakelijk voor schade die door verplaatsing is opgeteerde aan voertuig opdracht gever.

Artikel 15 staling van voertuigen:

 Stalling van voertuigen bij Ronald Erkens Autoverzorging geschied enkel in overleg en in een afgesloten ruimte geschied enkel op EIGEN RISICO, Ronald Erkens Autoverzorging is op geen enkel manier aansprakelijk voor gestald voertuig ook niet als voertuig wacht op behandeling. 


 


 
E-mailen
Bellen
Map